Ochrana osobných údajov

 

  1. Záujemca udeľuje firme Anna Melničáková  potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa týchto VOP. Záujemca udeľuje Anna Melničáková  tento súhlas do odvolania, najviac na 90 rokov.

  2. Anna Melničáková spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom a Členom programu, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle čl. 4 ods. 4.5 VOP, oboznámení Člena s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov Anna Melničáková  či tretích strán. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. Anna Melničáková  a ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára. Anna Melničáková  zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Anna Melničáková  podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Oprávnenia Anna Melničáková  na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.

  3. Anna Melničáková  spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu.

  4. V prípade, že si Záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke Anna Melničáková  a jej partnerov označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena programu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca, resp. Člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese: kontakt@freshsport.sk

  5. Záujemca, resp. Člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou  na adrese: kontakt@freshsport.sk . Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Anna Melničáková a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

  6. Anna Melničáková  využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu a Člena programu v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Anna Melničáková  a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom a Členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu, resp. Člena na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Člen programu navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

 

Využívame tieto cookies:

Cookies Účel
externaFontsLoaded Pomáhá nám s načítáním fontů
NOCHACHE Pomáhá s rychlostí načítání webu
PHPSESSID Slouží k identifikaci přihlášení
previousURL Ukládá předchozí navštívenou stránku
referal Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návstěv
mccid a mceid Interní informace pro zajištění správného chodu stránek
SRV_id Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti
CookiesOK Souhlas s použitím cookies

Analytické cookies

Cookies (služba) Účel  
Google Analytics Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním uspěšnosti webu Podmínky služby Google Analytics
Smartlook a Smartsupp Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním uspěšnosti webu a komunikaci s klienty Podmínky služby Smartlook a Smartsupp
Google Optimize Použiváme jej k vyhodnocováním úspěsnosti a zlepšování webu Podmínky služby Google Optimize

Marketingové cookies

Cookies (účel) Účel  
Google Adwords Používáme Adwords k cílení reklamy Podmínky služby Google Adwords
Seznam Sklik Používáme Sklik k cílení reklamy Podmínky služby Sklik
Facebook audience Používáme Facebook k cílení reklamy Podmínky služby Facebook
Twitter Používáme Twitter k cílení reklamy Podmínky služby Twitter
Linkedin Používáme Linkedin k cílení reklamy Podmínky služby LinkedIn

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.